Atex

Vanaf 1 juli 2006 moeten alle arbeidsplaatsen (ook bestaande) in Nederland aan de minimumeisen van de ATEX-137 richtlijn voldoen. Als werkgever heeft u te maken met ATEX-137 als u brandbare- vloeistoffen, gassen of vaste stoffen in uw bedrijf heeft. Voortvloeiend uit de ATEX-137 is er dan de verplichting voor het opstellen van een explosieveiligheid document. Uit het explosieveiligheid document moet o.a. blijken:

 • dat de explosierisico’s geïdentificeerd en beoordeeld werden,
 • dat er afdoende maatregelen genomen zullen worden om tot een veilige werkomgeving te komen,
 • welke plaatsen in zones zijn ingedeeld,
 • dat er organisatorische maatregelen zijn genomen ter bescherming van de werknemer.

Het explosieveiligheid document moet vóór aanvang van de werkzaamheden worden opgesteld en moet worden herzien wanneer belangrijke wijzigingen, uitbreidingen of verbouwingen van arbeidsplaatsen, arbeidsmiddelen of het arbeidsproces plaats vinden. Wat betekent dit nu voor u als u in uw bedrijf brandbare stoffen heeft? Dan moet u de volgende activiteiten (laten) uitvoeren om ontploffingsgevaar tegen te gaan:

 • Vaststellen hoe groot de kans is op het ontstaan van een explosieve atmosfeer per locatie (gevarenzone-indeling),
 • inventariseren van potentiële ontstekingsbronnen,
 • inventariseren van ventilatiemogelijkheden,
 • inventariseren van organisatorische beheersmaatregelen
 • het nemen van maatregelen om explosiegevaar te beheersen tot een aanvaardbaar niveau te reduceren.

Inspectie van de elektrische installatie Alleen aan de hand van een explosieveiligheid document kan de elektrische installatie in de gebieden met gevaarlijke zones op juiste wijze worden geïnspecteerd. Bij inspectie wordt naast de NEN 1010 ook de hier onderstaande normen gehanteerd:

 • NEN EN IEC 60079-17 (gasexplosiegevaar),
 • NEN EN IEC 60079-14 (ontwerp)
 • NEN EN IEC 61242-17 (stofexplosiegevaar).

Fyme-Solutions heeft veel ervaring in en met industriële installaties, de utiliteit en openbare gebouwen , met deze kennis en ervaring zijn wij in staat om een hoogwaardige implementatie en inspectie ten behoeve van ATEX-137 uit te voeren.